ค้นหาชื่อภาษาไทยสำหรับธุรกิจ

ขั้นตอนแรก

ก่อนที่จะเริ่มค้นหาชื่อธุรกิจเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ขั้นตอนแรกเราแนะนำให้คุณเช็คก่อนว่าชื่อธุรกิจภาษาไทยที่คุณต้องการ มีความแตกต่างและไม่เคยถูกนำไปใช้ในธุรกิจใดๆ มาก่อนหรือไม่ในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ทางการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน

แนะนำไอเดียสำหรับชื่อธุรกิจ


ค้นหาชื่อธุรกิจที่มีอยู่

คุณสามารถติดต่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชื่อธุรกิจที่คุณต้องการโดยตรง เนื่องจากเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการตรวจสอบว่าชื่อธุรกิจของคุณจะไม่ซ้ำกับชื่อธุรกิจของคนอืื่นอย่างแน่นอน

นอกจากนั้น คุณสามารถที่จะตรวจสอบชื่อนิิติบุคคลออนไลน์ได้ฟรีที่ DBDDataWarehouse แหล่งค้นหาข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทย (คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม) โดยใส่ชื่อธุรกิจที่คุณต้องการที่ช่อง “ค้นหาด้วยชื่อนิติบุคคล”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

เว็บไซต์: datawarehouse.dbd.go.th

โทรศัพท์: 02-547-4376 / 02-547-4513

อีเมล: datawarehouse@dbd.go.th

เวลาที่เปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น., เสาร์-อาทิตย์ 7.00 – 17.00 น.

คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ

คุณสามารถจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์กับกรมธุรกิจการค้าได้ที่นี่จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration (คลิกเพื่อเข้าชม)

ข้อมูลที่คุณควรทราบ:

– คุณต้องจองชื่อนิติบุคคลกับกรมธุรกิจการค้าผ่าน จองชื่อนิติบุคคล (คลิกเพื่อเข้าชม) ก่อน จากนั้นทำการจดทะเบียนนิติบุคคลภายในเวลา 30 วัน หากล่าช้า ต้องทำการจองชื่อใหม่อีกครั้ง

– คุณสามารถทำการจองชื่อได้เพียงครั้งละ 1 ชื่อเท่านั้น

– ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจํากัด 500 บาท และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 5,000 บาท

คุณสามารถตรวจสอบตารางค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติบุคคลสำหรับธุรกิจของคุณเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนนิติบุุคล (คลิกเพื่อเข้าชม)

ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด คุณต้องจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้:

– ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองไว้ )

– ข้อมูลของที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสาขา ประกอบด้วย เลขรหัสประจําบ้าน, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์หรือเว็บไซต์

– วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า

– ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ ซึ่งมีมูลค่าเท่าๆ กัน (ไม่ต่ำกว่า 5 บาท)

– จํานวนทุน (ค่าหุ้น ) ที่เรียกชําระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

– ชําระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

– รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)

– ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน

– ดวงตราสําคัญ (ถ้ามี )

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม

– ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ อาชีพและจํานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้

– ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ของพยานอีก 2 คนและกรรมการ

– ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ) และจํานวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

– คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)

– แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

– หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชําระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท

– รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

– แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

– รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

– ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

– หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

– สําเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการ
ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ

– สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

– สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

– แบบ สสช.1

– แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง

– สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน

ที่มา: การจดทะเบียนธุรกิจ (คลิกเพื่อเข้าชมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับประเภทธุรกิจอื่นๆ ได้ที่นี่)

ถ้าชื่อธุรกิจที่คุณต้องการถูกนำไปใช้จดทะเบียนเป็นชื่อธุรกิจของคนอื่นแล้ว คุณสามารถลองปรับเปลี่ยนชื่อเดิมได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

(ก) ลองเพิ่มคำหรือลดคำ หรือใช้เป็นวลีแทนก็ได้

(ข) ใช้เป็นตัวย่อแทนคำเต็ม

(ค) อาจใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันแทน

ถ้าคุณยังประสบปัญหาในการค้นหาชื่อธุรกิจที่เหมาะสมตามต้องการ ลองค้นหาไอเดียใหม่ๆ สำหรับตั้งเป็นชื่อธุรกิจของคุณ (คลิกที่นี่เพื่อไปยังตัวสร้างไอเดียของชื่อธุรกิจของเรา)


ลงทะเบียนโดเมน/เว็บไซต์ด้วยชื่อธุรกิจของคุณ

อย่าลืมที่จะตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่คุณต้องการนั้นมีคนใช้งานไปแล้วหรือยัง เพราะคุณจะได้ไม่พลาดจดทะเบียนธุรกิจด้วยชื่อโดเมนหรือเว็บไซต์ที่เหมือนกับคู่แข่งของคุณ ลองค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการว่ายังว่างอยู่หรือไม่ด้วยตัวเช็คชื่อโดเมนของเราได้เลยที่ด้านล่างนี้

ใส่ชื่อธุรกิจของคุณเพื่อตรวจสอบชื่อโดเมน